Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Referencje

Elektrim Megadex S.A
Zlecone prace zostały wykonane w uzgodnionym terminie z zachowaniem wymaganego standardu jakości i wymogów Inwestora.
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni
Urządzenie w pełni spełnia nasze oczekiwania.
Zarząd Dróg Miejskich Poznań
Prace zostały wykonane z dużą starannością, zgodnie z terminami ustalonymi w umowie. Obiekt reprezentuje nowoczesne budownictwo mostowe i odpowiada światowym standardom technicznym. Terminowość oraz kompleksowość wykonania zadania pozwala rekomendować Hydrobudowę Poznań sp.o.o. oraz Mostostal Warszawa S.A. do wykonania zadań budowy mostów i wiaduktów. Obie firmy dysponują doświadczoną w różnych asortymentach robót kadrą.
GDDKiA Oddział w Białymstoku
Kontrakt został zakończony w terminie. Pod względem technicznym roboty zostały ocenione jako wykonane zgodnie ze sztuką. budowlaną i przebudowany odcinek przyjęto do eksploatacji.
Zarząd Dróg Miejskich
Mostostal Warszawa S. A. jest rzetelnym wykonawcą robót bitumicznych, świadczy usługi na dobrym poziomie technicznym i jakościowym.
PROCHEM S.A
Kierownik Projektu pozytywnie ocenia organizację prac, kompetentność kadry inżynierskiej realizującej ww. budowę, poziom techniczny i jakość wykonywanych robót oraz rekomenduje firmę Mostostal Warszawa S.A. jako doświadczonego i kompetentnego Wykonawcę.
Zakład Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy Sp. z o.o.
Mostostal Invest Sp. z o.o.
Wszystkie prace wykonane zostały należycie i w terminach przewidzianych kontraktem.
Mostostal Invest Sp. z o.o.
Wszystkie prace wykonane zostały należycie i w terminach przewidzianych kontraktem.
Lubelski Zarząd Drogowych Przejść Granicznych
Roboty zostały wykonane w planowanym terminie, zgodnie z zakresem rzeczowo-finansowym przyjętym w ww. kontraktach.
EKO-PARK
EKO PARK S.A. wysoko ocenia możliwości organizacyjne i wykonawcze firmy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., kompetentność kadry zarządzającej i inżynierskiej, jakość i terminowość robót oraz elastyczność w dostosowaniu się do bieżących potrzeb Inwestora.
GDDKiA Oddział w Rzeszowie
Stwierdzamy, że roboty na w/w Kontrakcie zostały wykonane w terminie umownym, z należytą starannością, zgodnie z Dokumentacją Techniczną oraz wymogami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.