Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Kontakt dla Klientów

Usługi laboratoryjne

Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa posiada nowoczesne, certyfikowane laboratorium centralne, a także laboratoria polowe, obsługujące kontrakty w całej Polsce. 

Laboratorium Centralne Mostostal Warszawa zapewnia kompleksową obsługę laboratoryjną kontraktów budowlanych we wszystkich sektorach budownictwa. Jednostka uzyskała certyfikacje Instytutu Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu. Certyfikat IMBiTB potwierdza, że wdrożony system zarządzania jakością w laboratorium pozwala starannie sprostać stawianym oczekiwaniom oraz daje naszym klientom gwarancję wiarygodności uzyskanych wyników badań. Laboratorium zatrudnia zespół specjalistów, którzy dbają o parametry jakościowe materiałów budowlanych wykorzystywanych na budowach Mostostal Warszawa, gwarantując wysoką jakość realizacji i spełnienie określonych wymagań. Pracownie badawcze są wyposażone w niezbędny sprzęt pomiarowo-badawczy, będący pod stałym nadzorem metrologicznym. W dążeniu do zapewnienia jak największego wsparcia technologicznego, poprawy efektywności i budowania zaufania naszych klientów laboratorium stale rozwija swoją działalność, aby sprostać nowym wyzwaniom.

Badania i projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych

Badania i projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych

Laboratorium Centralne Mostostal Warszawa w ramach swojej działalności projektuje i bada mieszanki mineralno-asfaltowe. Zakres badawczy obejmuje między innymi:

 • badanie gęstości,
 • badanie gęstości objętościowej,
 • badanie wrażliwości na działanie wody (ITSR),
 • koleinowanie,
 • spływność lepiszcza.

Laboratoria Polowe Mostostal Warszawa zapewniają Zakładową Kontrolę Produkcji dla wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych oraz obsługę laboratoryjną kontraktów. Ich zakres badawczy obejmuje między innymi: 

 • badanie zawartości lepiszcza rozpuszczalnego,
 • badanie składu ziarnowego mieszanki po ekstrakcji,
 • badanie gęstości,
 • badanie gęstości objętościowej,
 • badanie sczepności międzywarstwowych,
 • badanie równości planografem,
 • wykonywanie odwiertów z wykonanej nawierzchni,
 • badanie stopnia penetracji asfaltu,
 • badanie temperatury mięknienia asfaltu.

Badania betonu i mieszanki betonowej

Badania betonu i mieszanki betonowej

Laboratorium specjalizuje się w badaniach próbek betonu i mieszanek betonowych, m.in. pod kątem konsystencji, gęstości, wytrzymałości czy nasiąkliwości:

 • badanie konsystencji mieszanki betonowej
 • głębokość penetracji wody pod ciśnieniem
 • gęstość mieszanki betonowej
 • gęstość stwardniałego betonu
 • mrozoodporność próbek betonowych (F150 lub inne)
 • oznaczenie nasiąkliwości próbek betonowych
 • oznaczenie wytrzymałości na ściskanie próbek betonowych
 • przepuszczalność wody przez beton
 • wykonanie próbek sześciennych do badań wraz z pielęgnacją (100x100x100)
 • wykonanie próbek sześciennych do badań wraz z pielęgnacją (150x150x150)
 • zawartość powietrza w mieszance betonowej
 • nieniszczące badanie wytrzymałość betonu w konstrukcji poprzez określenie liczby odbicia (Młotek Schmidt’a)
 • wytrzymałość na odrywanie metodą pull-off 

Badania kruszyw

Badania kruszyw

Laboratorium jest przygotowane do oznaczania właściwości kruszyw, uziarnienia, określenia zawartości zanieczyszczeń oraz innych parametrów.

 • analiza sitowa kruszywa metodą „na mokro” i „na sucho”
 • gęstość ziarn
 • kształt ziarn kruszywa (suwmiarka Schultza)
 • wskaźnik przepływu kruszywa drobnego
 • wilgotność naturalna i optymalna kruszywa
 • wskaźnik nośności kruszywa CBR (także z pęcznieniem)
 • wskaźnik piaskowy
 • wskaźnik wodoprzepuszczalności kruszywa
 • współczynnik filtracji kruszywa na podstawie analizy sitowej
 • zawartość zanieczyszczeń obcych w próbce kruszywa
 • zawartość ziarn przekruszonych kruszyw
 • wskaźnik płaskości
 • mrozoodporność
 • mrozoodporność w soli
 • badanie odporności na rozdrabnianie w bębnie Los Angeles

Badania gruntów

Badania gruntów

W ramach badań gruntów Laboratorium jest w stanie na podstawie badań terenowych lub pobranych próbek określić właściwości gruntu, a także wskazać jego możliwe przeznaczenie (z zachowaniem odpowiednich wymogów).

 • analiza areometryczna
 • analiza sitowa
 • granica płynności metodą Casagrande'a
 • granica i stopień plastyczności
 • kapilarność bierna
 • wilgotność naturalna
 • wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego (metoda Proctor'a)
 • wskaźnik nośności CBR z pęcznieniem
 • wskaźnik piaskowy
 • wskaźnik różnoziarnistości
 • wskaźnik wodoprzepuszczalności
 • wskaźnik zagęszczenia (cylinder lub objętościomierz wodny)
 • współczynnik filtracji
 • współczynnik krzywizny
 • zawartość zanieczyszczeń obcych w próbce gruntowej

Wyjazdy terenowe

Wyjazdy terenowe

W ramach działalności badawczej Laboratorium Centralne wykonuje badania terenowe, podczas których możliwe jest wykonanie następujących badań:

 • badanie stopnia zagęszczenia sondą dynamiczną
 • oznaczenie nośności i zagęszczenia metodą VSS z przeciwwagą
 • badanie nośności za pomocą płyty dynamicznej
 • wskaźnik zagęszczenia gruntu (cylinder lub objętościomierz wodny)

Badanie i projektowanie mieszanek gruntowo-spoiwowych

Badanie i projektowanie mieszanek gruntowo-spoiwowych

W zakresie mieszanek gruntowo-spoiwowych wykonywane są następujące badania:

 • wykonanie próbek i oznaczenie wytrzymałości na ściskanie.