Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Referencje

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
Cały zakres powierzonych robót MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. wykonał w sposób profesjonalny, zgodnie z dokumentacją techniczną i harmonogramem przy zachowaniu wysokiej jakości prowadzonych prac.
Mostostal Invest Sp. z o.o.
Dzięki swojemu doświadczeniu i rzetelności Mostostal Warszawa S.A. wykonał swoje zadanie terminowo i z zachowaniem odpowiedniego poziomu jakościowego.
Elektrim Megadex S.A.
Cały zakres powierzonych prac Mostostal Warszawa S.A. wykonał w sposób profesjonalny, zgodnie z dokumentacją techniczną, przy udziale fachowo przygotowanej kadry inżynieryjno-technicznej.
Zarząd Dróg i Transportu
Roboty zostały wykonane zgodnie z zakresem rzeczowo — finansowym wynikającym z Warunków Kontraktu. Do jakości wykonanych robót Beneficjenci nie wnoszą uwag.
Urząd Miasta Włocławek
Roboty zostały wykonane zgodnie z zakresem rzeczowo — finansowym wynikającym z Warunków Kontraktu.
GDDKiA Oddział w Katowicach
Roboty objęte kontraktem zostały wykonane zgodnie z Dokumentacją Techniczną z zachowaniem obowiązujących standardów dla dróg krajowych klasy GP. Ustalony termin został dotrzymany i dokonany został odbiór ostateczny zadania.
Zakład Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy Sp. z o.o.
Biorąc pod uwagę przebieg realizacji robót, należy wysoko ocenić organizację prac, kompetencje kadry zarządzającej i inżynierskiej, poziom techniczny oraz jakość wykonywanych robót.
Polskie Koleje Państwowe S.A.
Podkreśla się bardzo dobrą współpracę Kierownictwa budowy z Zakładem Linii Kolejowych PLK w Siedlcach i Sekcją Eksploatacji PLK w Białej Podlaskiej mającej na celu prawidłową eksploatację stacji Terespol w trakcie realizacji jej przebudowy.
IKEA Polska
Prace zostały wykonane z należytą starannością w uzgodnionym terminie, z zachowaniem wymaganego standardu jakości i wymogów Inwestora.
Zarząd Dróg Miejskich Warszawa
Podczas realizacji kontraktu firma Mostostal Warszawa S.A. dała się poznać jako solidny, odpowiedzialny i wiarygodny Wykonawca, przestrzegający norm jakościowych i terminów umownych. Zakończenie realizacji Kontraktu 1,5 miesiąca przed umownym terminem, który przypadał na dzień 31 sierpnia 2006 r., potwierdził duży potencjał techniczny i personalny Wykonawcy.
Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera"
Prace wykonano z zachowaniem należytej staranności, w terminie umownym. Potwierdza to wysokie kwalifikacje kadry inżynieryjno-technicznej i pozwała nam rekomendować firmę Mostostal Warszawa S.A jako doświadczonego i kompetentnego Generalnego Wykonawcę.
Prezydent Miasta Krosna
Roboty zostały wykonane w terminie i z należytą starannością.