Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Ochrona danych osobowych w Mostostal Warszawa S.A.

Mostostal Warszawa S.A. przywiązuje wielką wagę do ochrony danych osobowych. Zdajemy sobie sprawę z tego, iż powinny być one właściwie chronione, zaś Ty powinieneś mieć prawo do rzetelnej i pełnej informacji na temat tego, w jaki sposób są przetwarzane. Tylko pełna informacja zagwarantuje Ci możliwość skorzystania z przysługujących Ci praw. Zawsze celem nadrzędnym jest ochrona praw i wolności jednostki.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz wewnętrznych polityk ochrony danych.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej: „RODO”) opiera przetwarzanie danych osobowych na następujących zasadach:

 • zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość – należy podać podstawę prawną przetwarzania, przetwarzać w sposób staranny i akceptowalny dla jednostki, biorąc pod uwagę także cele biznesowe Administratora, wreszcie, w sposób jasny dla podmiotu danych;
 • ograniczenie celu – należy wskazać cel przetwarzania;
 • minimalizację zakresu danych – zbieramy tylko tyle danych, ile to konieczne;
 • ograniczenie przechowywania – nie przetwarzamy dłużej niż wynika to z przepisów prawa, bądź celów przetwarzania;
 • integralność i poufność – dane nie mogą być modyfikowane ani niszczone, jak również powinny być właściwie zabezpieczone;
 • rozliczalność przetwarzania danych osobowych – Administrator powinien wykazać przestrzeganie przepisów RODO.

Administratorem Danych jest Mostostal Warszawa S.A., ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa.

W sprawach związanych z przetwarzaniem możesz się skontaktować pod adresem: rodo|mostostal.waw.pl| |rodo|mostostal.waw.pl
Dane osobowe gromadzone przez Mostostal przetwarzane są w celu realizacji umów z kontrahentami, jak również obsługi relacji inwestorskich, procesów zarządzania zasobami ludzkimi, zatrudnienia, procesów administracyjnych oraz BHP.

Dane przetwarzane są na podstawie:

 • zgody osoby, której dane dotyczą;
 • umowy;
 • realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 • prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest właściwa realizacja umów, jak również zabezpieczenie ewentualnych przyszłych roszczeń.

Odbiorcami danych będą podmioty z Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa, dostawcy usług IT, kontrahenci, podmioty świadczące usługi BHP, podmioty świadczące usługi ochrony mienia, jak również podmioty oferujące usługi prawne.
Dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z poszczególnych ustaw, a jeśli nie jest to doprecyzowane, przez okres, który Administrator uzna za uzasadniony i rozsądny, wziąwszy pod uwagę cel przetwarzania.

Jeśli nie jest to wyłączone przez przepisy szczegółowe, przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo do żądania od Administratora dostępu do Twoich danych;
 • prawo do żądania ich sprostowania;
 • prawo do żądania ich usunięcia;
 • prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 • oraz prawo do przeniesienia danych.

Źródłem pochodzenia danych może być zarówno umowa zawarta bezpośrednio przez Ciebie z Mostostal Warszawa S.A., jak również pośrednio umowa zawarta przez Twojego pracodawcę (w przypadku podwykonawcy). Źródłem danych mogą być także inni administratorzy, którzy powierzyli nam dane do przetwarzania. Czasami źródłem danych będą rejestry publicznie dostępne, np. KRS(w przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą).

Dane mogą być więc zbierane bezpośrednio lub pośrednio.

Twoje dane nie będą służyły profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz prawo cofnąć ją w dowolnym czasie. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

W sytuacji, gdy podanie danych nie zależy od Twojej zgody, ich przetwarzanie wynika z zapisów zawartej umowy lub przepisu prawa. Wówczas, ich niepodanie skutkować będzie niemożliwością realizacji umowy.

Zgodnie z art. 77 RODO, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka prywatności Mostostal Warszawa S.A.

Mostostal Warszawa S.A. przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności oraz poszanowania Twoich danych osobowych. Każdy użytkownik ma prawo wiedzieć jakie dane pozyskujemy, gdzie je przechowujemy, w jaki sposób z nich korzystamy, w jakim celu, oraz jakie jest ich źródło oraz okres przechowywania.

Celem niniejszej „Polityki prywatności” jest pełen opis procesu zbierania i przetwarzania Twoich danych, jak również udzielenie informacji o przysługujących Ci prawach.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), informujemy, iż:

Administratorem Danych jest Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą przy ul. Konstruktorskiej 12A, 02-673 Warszawa.

Dane zbierane są na dwa sposoby:

 1. automatycznie, gdy wchodzisz na stronę;
 2. gdy podajesz je dobrowolnie w formularzu kontaktowym.

Dane pozyskiwane automatycznie zbierane są w celach zapewnienia bezpieczeństwa oraz celach statystycznych.

Gdy wchodzisz na naszą stronę internetową, informujemy Cię o cookies oraz pytamy o zgodę na ich używanie. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty (komputer, smartfon, tablet itp.). Ciasteczka nie zawierają danych osobowych oraz nie ingerują w działanie komputera. Służą do identyfikacji przeglądarki i są wymagane do korzystania z niektórych funkcji dostępnych na stronie.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika.

Pamiętaj, że gdy wyłączysz cookies, strona może nie działać poprawnie. Szczegółowa polityka cookies znajduje się pod następującym linkiem: https://www.mostostal.waw.pl/pl/firma/ochrona-danych-osobowych/polityka-cookies

Dane te nie służą profilowaniu.

Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest art.6 ust. 1 pkt f) RODO – „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.” Dane te niezbędne są do zapewnienia przez Mostostal Warszawa S.A. świadczenia usług na najwyższym poziomie.

Dane zbierane poprzez formularz kontaktowy niezbędne są w celu odpowiedzi na Twoje, przesłane do nas, zapytanie. Dane te to: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres e-mail oraz numer telefonu.

Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest art.6 ust. 1 pkt a) RODO – wyrażona przez Ciebie zgoda.

Twoje dane przechowywane będą przez okres:

 1. w przypadku danych zbieranych automatycznie-8 tygodni, a w przypadku plików cookies- przez godzinę lub do zamknięcia okna przeglądarki;
 2. w przypadku danych podanych w formularzu kontaktowym – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi.

Przysługuje Ci prawo:

 1. do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania,
 2. dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. do sprostowania/uzupełnienia danych,
 4. do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 5. do ograniczenia przetwarzania danych,
 6. do przenoszenia danych,
 7. do sprzeciwu,
 8. do tego, by nie podlegać profilowaniu.

Zgodnie z art. 77 RODO, pzysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawie swoich danych i realizacji praw ich dotyczących możesz skontaktować się pod adresem: rodo|mostostal.waw.pl| style="background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: underline; outline: 0px;"|rodo|mostostal.waw.pl

Mostostal Warszawa S.A. stosuje również narzędzie Google Analytics do analizowania ruchu na stronie internetowej.

Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

Google Analytics używa adresów IP, by ustalać położenie geograficzne użytkowników oraz chronić działanie usługi i zapewniać bezpieczeństwo.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej „Polityki prywatności”.