Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Struktura akcjonariatu

Nazwa Liczba głosów Udział
Acciona Construcción SA 12 426 388 62,13%
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" 3 827 053 19,14%
Pozostali 3 746 559 18,73%

Informacja o akcjach Mostostal Warszawa S.A.

Łącznie wyemitowanych jest 20.000.000 akcji Mostostal Warszawa S.A. i wszystkie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. 

Akcje są akcjami na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Akcje Emitenta emitowane były w walucie polskiej i zostały wyemitowane jako papiery wartościowe zdematerializowane.

Spółka nie emitowała akcji uprzywilejowanych w jakikolwiek sposób, tj. co do prawa głosu, prawa do dywidendy oraz co do podziału majątku w przypadku likwidacji Emitenta.

Jednej akcji Emitenta przysługuje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu.

Ogólna liczba akcji

Ogólna liczba głosów

20 000 000

20 000 000

Podmiotem prowadzącym rejestr papierów wartościowych jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4.

 

Informacja o emisjach akcji Mostostal Warszawa S.A.

Opis

Data WZA

Liczba akcji

Cena nominalna akcji

Kapitał po emisji (liczba akcji w szt. / wartość w zł)

Przekształcenie Spółki w Spółkę Akcyjną (I emisja)

1990-12-31

350 000

10,00

350 000
3 500 000,00

Split akcji 1:10

1994-02-15

 

1,00

3 500 000
3 500 000,00

Prawo poboru 4:1 akcje pracownicze (II emisja)

1994-02-15

1 000 000

1,00

4 500 000
4 500 000,00

Publiczna subskrypcja (III emisja)

1996-05-31

1 500 000

1,00

6 000 000
6 000 000,00

Publiczna subskrypcja (IV emisja)

1998-01-12

4 000 000

1,00

10 000 000
10 000 000,00

Prawo poboru (V emisja)

2005-12-21

10 000 000

1,00

20 000 000
20 000 000,00