Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Referencje

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie stwierdza, że wszystkie roboty wchodzące w zakres przedmiotowej inwestycji zostały wykonane z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją techniczną, z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Prawem budowlanym i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej.
Gmina Moszczenica
Wszystkie prace zrealizowano zgodnie z harmonogramem. Prace zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Potwierdza to wysokie kwalifikacje kadry inżyniersko-technicznej i pozwala nam rekomendować firmę Mostostal Warszawa S.A. jako doświadczonego i kompetentnego Wykonawcę.
MPWiK Warszawa
Wykonawca zrealizował roboty budowlane należycie i zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją.
Elektrociepłownia Zielona Góra S.A.
Prace zrealizowane zostały w pełnym zakresie rzeczowym i terminowym zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami i przepisami przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii. Firma Mostostal Warszawa wykazała się doskonałą organizacją i fachowością podczas koordynacji prac demontażowych, wyburzeniowych i montażowych realizowanych w obrębie czynnych instalacji, a wielobranżowość zadania pokazała wysokie kompetencje pracowników Mostostal Warszawa SA. Polecamy usługi świadczone przez Mostostal Warszawa S.A. wszystkim inwestorom branży energetycznej jako rzetelnego i fachowego wykonawcę budów, remontów i modernizacji.
Energa Elektrownie Ostrołęka S.A.
Instalacja odpowiada założeniom i wymaganiom stawianym przez Inwestora, a prace budowlane, montażowe i modernizacyjne związane z instalacją, zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Zarząd Inwestycji Miejskich w Puławach
Wszystkie prace wykonane zostały zgodnie z projektem i założonym harmonogramem.
Urząd Miasta Olsztyna
Zadanie zostało zrealizowanie w terminie umownym zgodnie z zawartą umową.
PWSFTviT im. Leona Schillera w Łodzi
Prace zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Potwierdza to wysokie kwalifikacje kadry inżyniersko-technicznej i pozwala nam rekomendować firmę.
Pro Design Sp. z o o
Prace zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Potwierdza to wysokie kwalifikacje kadry inżyniersko-technicznej i pozwala nam rekomendować firmę Mostostal Warszawa S.A. jako doświadczonego i kompetentnego Wykonawcę.
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu sp. z o.o
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie Koźlu Sp. z o.o. potwierdza, iż wszystkie roboty wchodzące w zakres przedmiotowej inwestycji zostały wykonane z należytą starannością, terminowo, zgodnie z dokumentacją techniczną, z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Prawem Budowlanym i Polskimi Normami, oraz zasadami sztuki budowlanej i odebrane protokółem odbioru końcowego, co potwierdza ich prawidłowe ukończenie.
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszystkie prace zrealizowano w terminie zgodnym ze założonym harmonogramem. Roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Wszystkie roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszystkie prace zostały zrealizowano w terminie zgodnym ze założonym harmonogramem. Roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej prawidłowo ukończone.
Śląski Urząd Wojewódzki
Prace wykonano z zachowaniem należytej staranności i terminowości dzięki wysokim kwalifikacjom kadry zarządzającej kontraktem jak i kadry wykonawczej, inżynieryjno — technicznej.
Miejski Zarząd Dróg Częstochowa
Realizowane przez firmę MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. roboty budowlane wykonane zostały zgodnie z Dokumentacją Projektową, w terminie określonym w w/w umowach i w wymaganej jakości.
Gmina Tychy
Prace projektowe i wykonawcze zostały zrealizowane poprawnie, zgodnie z wymaganiami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami oraz zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę. Roboty zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone.
WOMAK Alfa Sp.z o.o
Wszystkie prace zostały zrealizowane w terminie zgodnym z założonym harmonogramem i z zachowaniem należytej staranności. Potwierdza to wysokie kwalifikacje kadry zarządzającej kontraktem jak i inżynieryjno — technicznych zespołów wykonawczych, co pozwala nam rekomendować Mostostal Warszawa_SA. jako doświadczonego i kompetentnego Wykonawcę.
Prezydent miasta Rybnika
Z pełną satysfakcją mogę polecić konsorcjum firm MOSTOSTAL S.A. oraz JORDAN S.A. innym inwestorom jako wykonawcę o dużym doświadczeniu technicznym, zdobytym w trakcie realizacji wielu inwestycji z zakresu budownictwa drogowego.
GDDKiA Oddział we Wrocławiu
Roboty zostały wykonane terminowo przy zachowaniu należytej staranności oraz zgodnie z warunkami technicznymi, środowiskowymi i obowiązującymi przepisami. Do realizacji Kontraktu konsorcjum zatrudniło kadrę techniczną posiadającą niezbędne kwalifikacje i doświadczenie w wykonawstwie tego typu robót.
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście potwierdza, iż w/w roboty zostały wykonane z należytą starannością, terminowo, zgodnie z dokumentacją techniczną, z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Prawem Budowlanym i Polskimi Normami, oraz zasadami sztuki budowlanej.
Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku potwierdza, iż w/w roboty zostały wykonane z należytą starannością, terminowo, zgodnie z dokumentacją techniczną, z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Prawem Budowlanym i Polskimi Normami, oraz zasadami sztuki budowlanej.
Gmina Miasta Rypina
Roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone z zachowaniem należytej staranności i terminowości.
Tauron Ekoenergia
TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. potwierdza, iż w/w roboty zostały wykonane z należytą starannością, terminowo, zgodnie z dokumentacją techniczną, z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Prawem Budowlanym i Polskimi Normami, oraz zasadami sztuki budowlanej. Przedmiotowe roboty zostały protokolarnie odebrane, co potwierdza ich prawidłowe ukończenie.
Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego
Roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, z zachowaniem należytej staranności i terminowości.