Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Referencje

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszystkie prace zrealizowano w terminie zgodnym ze założonym harmonogramem. Roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu sp. z o.o
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie Koźlu Sp. z o.o. potwierdza, iż wszystkie roboty wchodzące w zakres przedmiotowej inwestycji zostały wykonane z należytą starannością, terminowo, zgodnie z dokumentacją techniczną, z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Prawem Budowlanym i Polskimi Normami, oraz zasadami sztuki budowlanej i odebrane protokółem odbioru końcowego, co potwierdza ich prawidłowe ukończenie.
Pro Design Sp. z o o
Prace zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Potwierdza to wysokie kwalifikacje kadry inżyniersko-technicznej i pozwala nam rekomendować firmę Mostostal Warszawa S.A. jako doświadczonego i kompetentnego Wykonawcę.
PWSFTviT im. Leona Schillera w Łodzi
Prace zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Potwierdza to wysokie kwalifikacje kadry inżyniersko-technicznej i pozwala nam rekomendować firmę.
Urząd Miasta Olsztyna
Zadanie zostało zrealizowanie w terminie umownym zgodnie z zawartą umową.
Zarząd Inwestycji Miejskich w Puławach
Wszystkie prace wykonane zostały zgodnie z projektem i założonym harmonogramem.
Energa Elektrownie Ostrołęka S.A.
Instalacja odpowiada założeniom i wymaganiom stawianym przez Inwestora, a prace budowlane, montażowe i modernizacyjne związane z instalacją, zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Elektrociepłownia Zielona Góra S.A.
Prace zrealizowane zostały w pełnym zakresie rzeczowym i terminowym zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami i przepisami przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii. Firma Mostostal Warszawa wykazała się doskonałą organizacją i fachowością podczas koordynacji prac demontażowych, wyburzeniowych i montażowych realizowanych w obrębie czynnych instalacji, a wielobranżowość zadania pokazała wysokie kompetencje pracowników Mostostal Warszawa SA. Polecamy usługi świadczone przez Mostostal Warszawa S.A. wszystkim inwestorom branży energetycznej jako rzetelnego i fachowego wykonawcę budów, remontów i modernizacji.
MPWiK Warszawa
Wykonawca zrealizował roboty budowlane należycie i zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją.
Gmina Moszczenica
Wszystkie prace zrealizowano zgodnie z harmonogramem. Prace zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Potwierdza to wysokie kwalifikacje kadry inżyniersko-technicznej i pozwala nam rekomendować firmę Mostostal Warszawa S.A. jako doświadczonego i kompetentnego Wykonawcę.
Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie stwierdza, że wszystkie roboty wchodzące w zakres przedmiotowej inwestycji zostały wykonane z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją techniczną, z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Prawem budowlanym i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej.
Polskie Koleje Państwowe S.A.
Roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, z zachowaniem należytej staranności i terminowości.