Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Referencje

Tauron Ekoenergia
TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. potwierdza, iż w/w roboty zostały wykonane z należytą starannością, terminowo, zgodnie z dokumentacją techniczną, z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Prawem Budowlanym i Polskimi Normami, oraz zasadami sztuki budowlanej. Przedmiotowe roboty zostały protokolarnie odebrane, co potwierdza ich prawidłowe ukończenie.
Gmina Miasta Rypina
Roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone z zachowaniem należytej staranności i terminowości.
Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku potwierdza, iż w/w roboty zostały wykonane z należytą starannością, terminowo, zgodnie z dokumentacją techniczną, z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Prawem Budowlanym i Polskimi Normami, oraz zasadami sztuki budowlanej.
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście potwierdza, iż w/w roboty zostały wykonane z należytą starannością, terminowo, zgodnie z dokumentacją techniczną, z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Prawem Budowlanym i Polskimi Normami, oraz zasadami sztuki budowlanej.
GDDKiA Oddział we Wrocławiu
Roboty zostały wykonane terminowo przy zachowaniu należytej staranności oraz zgodnie z warunkami technicznymi, środowiskowymi i obowiązującymi przepisami. Do realizacji Kontraktu konsorcjum zatrudniło kadrę techniczną posiadającą niezbędne kwalifikacje i doświadczenie w wykonawstwie tego typu robót.
Prezydent miasta Rybnika
Z pełną satysfakcją mogę polecić konsorcjum firm MOSTOSTAL S.A. oraz JORDAN S.A. innym inwestorom jako wykonawcę o dużym doświadczeniu technicznym, zdobytym w trakcie realizacji wielu inwestycji z zakresu budownictwa drogowego.
WOMAK Alfa Sp.z o.o
Wszystkie prace zostały zrealizowane w terminie zgodnym z założonym harmonogramem i z zachowaniem należytej staranności. Potwierdza to wysokie kwalifikacje kadry zarządzającej kontraktem jak i inżynieryjno — technicznych zespołów wykonawczych, co pozwala nam rekomendować Mostostal Warszawa_SA. jako doświadczonego i kompetentnego Wykonawcę.
Gmina Tychy
Prace projektowe i wykonawcze zostały zrealizowane poprawnie, zgodnie z wymaganiami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami oraz zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę. Roboty zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone.
Miejski Zarząd Dróg Częstochowa
Realizowane przez firmę MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. roboty budowlane wykonane zostały zgodnie z Dokumentacją Projektową, w terminie określonym w w/w umowach i w wymaganej jakości.
Śląski Urząd Wojewódzki
Prace wykonano z zachowaniem należytej staranności i terminowości dzięki wysokim kwalifikacjom kadry zarządzającej kontraktem jak i kadry wykonawczej, inżynieryjno — technicznej.
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszystkie prace zostały zrealizowano w terminie zgodnym ze założonym harmonogramem. Roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej prawidłowo ukończone.
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Wszystkie roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.