Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Referencje

MPWiK Warszawa
Wykonawca zrealizował roboty budowlane należycie i zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją
Elektrociepłownia Zabrze S.A.
Zadanie zostało przez Mostostal Warszawa S.A. prawidłowo ukończone oraz wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Zamawiający - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa, którego Przedstawicielem była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, niniejszym zaświadcza, że konsorcjum w składzie: Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 11 (Lider) i ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A. z siedzibą w Madrycie, Avenida de Europa 18 Parque Empresarial la Moraleja, 28108 Alcobendas (Partner) należycie zrealizowało Kontrakt pn.:
Urząd Miasta Legionowo
Gmina Miejska Legionowo-Urząd Miasta Legionowo pozytywnie ocenia organizacje prac, kompetentność, i profesjonalizm kadry inżynierskiej realizującej ww. budowę oraz poziom techniczny i jakość wykonywanych robót.Powyższa pozytywna ocena naszej dotychczasowej współpracy pozwala nam rekomendować Mostostal Warszawa S.A. jako doświadczonego i kompetentnego Generalnego Wykonawcę, a także wyrazić opinię o ww. firmie jako o partnerze godnym zaufania.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prace zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Potwierdza to wysokie kwalifikacje kadry inżyniersko-technicznej i pozwala nam rekomendować firmę Mostostal Warszawa S.A. jako doświadczonego i kompetentnego Generalnego Wykonawcę.
Gmina Miejska Górowo Iłowieckie
Gmina Miejska Górowo Iławeckie potwierdza, iż wszystkie roboty wchodzące w zakres przedmiotowej inwestycji zostały wykonane z należytą starannością, terminowo, zgodnie z dokumentacją techniczną, z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Prawem Budowlanym i Polskimi Normami, oraz zasadami sztuki budowlanej i odebrane protokółem odbioru końcowego, co potwierdza ich prawidłowe ukończenie.
MPWiK Warszawa
Wykonawca zrealizował roboty budowlane należycie i zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją.
Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie stwierdza, że wszystkie roboty wchodzące w zakres przedmiotowej inwestycji zostały wykonane z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją techniczną, z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Prawem budowlanym i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej.
Acciona Nieruchomości Sp. z o.o.
Prace wykonano z zachowaniem należytej staranności i terminowości. Potwierdza to wysokie kwalifikacje kadry inżynieryjno-technicznej i pozwala nam rekomendować firmę Mostostal Warszawa S.A. jako doświadczonego i kompetentnego Generalnego Wykonawcę.
Polimex-Mostostal S.A.
Firma Mostostal Warszawa S.A. należycie wywiązała się z nałożonych zadań i rzetelnie, sprostała naszym wymaganiom. Mając powyższe na uwadze możemy z całkowitym przekonaniem polecić firmę Mostostal Warszawa S.A. innym podmiotom gospodarczym, wierząc, że przyszli klienci będą w pełni zadowoleni z podjętej współpracy.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prace zostały wykonane zgodnie z zawartą umową.
Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego
Roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, z zachowaniem należytej staranności i terminowości.