Ekologiczne

Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu

Wartość kontraktu: 59 mln zł brutto
Termin realizacji: 36 miesięcy

Celem realizacji przedsięwzięcia jest doprowadzenie istniejącego zakładu w Sosnowcu do stanu zgodnego z wymaganiami przepisów Polski i Unii Europejskiej oraz zapewnienie miastu możliwości dalszego, wieloletniego unieszkodliwiania odpadów w sposób bezpieczny dla środowiska.

Zakres umowy obejmuje m.in. wykonanie dokumentacji projektowej, realizację robót budowlano-montażowych, dostawę i montaż wyposażenia technologicznego.
Budujemy instalacje kompostowania odpadów zielonych, stację demontażu odpadów wielkogabarytowych, magazyn odpadów niebezpiecznych, magazyn materiałów budowlanych oraz komory do składowania odpadów zawierających azbest.

Sercem modernizowanego - nowoczesnego mechaniczno-biologicznego zakładu przetwarzania odpadów - będzie zaawansowana technologicznie instalacja sortownia o przepustowości 70.000 Mg/rok zmieszanych odpadów komunalnych. Wykonuje ją dla nas firma Sutco Polska Sp. z o.o. Nasz partner technologiczny wybuduje także instalację intensywnego kompostowania odpadów organicznych w systemie Biodegma o przepustowości 13.000 Mg/rok.

Do obowiązków konsorcjum należy również przeszkolenie załogi, opracowanie instrukcji eksploatacji oraz przygotowanie dokumentacji wymaganej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i pozwolenia zintegrowanego.
Okres realizacji zadania wynosi 36 miesiące, w tym było 12 miesięcy na projektowanie i 24 miesiące na realizację.

  • Inwestor: Urząd Miejski w Sosnowcu
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa SA i Acciona Infrastruktura SA
  • Wartość kontraktu: 59 mln zł
  • Okres realizacji: lata 2011–2014
  • Kraj: Polska
  • Województwo: śląskie
Wybrane realizacje