Ekologiczne

Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla Miasta Wałcza

Wartość kontraktu: 72 mln zł

Podział zadań pomiędzy Partnerów:

Mostostal Warszawa S.A:

  1. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wałczu. Zakres robót obejmuje modernizację systemu napowietrzania ścieków oraz budowę komory stabilizacji tlenowej osadu, budowę składowiska osadu oraz budowę kolektora łączącego część mechaniczną i biologiczną oczyszczalni. Realizacja prac będzie przebiegać na czynnej oczyszczalni. Przepustowość oczyszczalni wynosi Ośr. =12 000 m3/d
  2. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Podgórnej. Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji istniejącej, działającej Stacji Uzdatniania Wody (ul. Podgórna w Wałczu) o wydajności 8 600 m3/dobę z monitoringiem oraz przebudową sterowania. Modernizacja stacji będzie prowadzona przy zachowaniu ciągłej dostawy wody uzdatnionej do sieci wodociągowej. W ramach zadania przewiduje się modernizację istniejącego ujęcia wody, modernizację istniejącego budynku głównego i przebudowę przepompowni.
  3. Kontenerowa stacja zlewcza. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zakup i montaż kontenerowej stacji zlewczej wraz z ogrodzeniem, bramą wjazdową i bramą wyjazdową. Likwidacja istniejącego punktu zlewnego.
  • Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa SA i Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych „Pekum” Sp. z o.o. i Per Aarsleff Polska Sp. z o.o.
  • Wartość kontraktu: 72 mln zł
  • Okres realizacji:lata 2010–2014
  • Kraj: Polska
  • Województwo: zachodniopomorskie
Wybrane realizacje