Ekologiczne

Budowa zbiornika retencyjnego Niewiadoma, obiekt zbiornik główny Niewiadoma

Wartość kontraktu: 13 mln zł brutto
Termin realizacji: 36 miesięcy
 • powierzchnia zalewu przy NPP - 42,22 ha,
 • poziom piętrzenia NPP - 141,25 m npm,
 • pojemność zbiornika przy NPP - 1,14 mln m3,
 • średnia głębokość zbiornika - 2,7 m,
 • maksymalna głębokość zbiornika - 6,85 m,
 • długość linii brzegowej zbiornika - 5,9 km,
 • kubatura gruntu do wydobycia z czaszy zbiornika, łącznie 142,3 tys m3.

W ramach inwestycji wykonane zostały następujące obiekty:

 • zapora czołowa długości 500 m, max. wysokości 7,85 m, o kubaturze wbudowanego gruntu – 101,5 tys m3, i rzędnej korony – 142,25 m npm,
 • budowla upustowa, monolityczna żelbetowa, wysokości piętrzenia 6,85 m, o łącznej kubaturze betonu – 858 m3,
 • nowy odcinek linii napowietrznej SN15 kV poza obszarem zalewowym zbiornika – 1,2 km,
 • nowa linia napowietrzna NN do zabudowań we wsi Kupientyn wyprowadzonej z istniejącej stacji transformatorowej Nr 0080 „Niewiadoma 1” – 1,35 km.

Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu: IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Działanie: 4.4 „ Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Data podpisania umowy: 11 sierpnia 2010 r.
Data podpisania Protokołu Odbioru Końcowego: 13 sierpnia 2013 r.

 • Inwestor: Gmina Sabnie
 • Wykonawca: Mostostal Warszawa SA
 • Wartość kontraktu: 13 mln zł
 • Okres realizacji: lata 2010–2013
 • Kraj: Polska
 • Województwo: mazowieckie
Wybrane realizacje