Ogólne

Kompleks Vis a Vis Wola - etap II

Wartość kontraktu: 73,39 mln zł brutto
Termin realizacji: 26 miesięcy

Przedmiot zamówienia obejmował wykonanie wszelkich robót budowlanych niezbędnych do wybudowania zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi oraz garażami podziemnymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Prace obejmowały również wykonanie robót zewnętrznych na terenie nieruchomości, związanych m.in. z ukształtowaniem terenu, budową sieci wewnątrzosiedlowych wraz z przyłączami (sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej, sieć teletechniczna, sieć oświetlenia terenu, sieć cieplna wraz z węzłem cieplnym, sieć elektroenergetyczna), instalacji elektroenergetycznych, teletechnicznych i sanitarnych, a także wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu i dróg dojazdowych. Ww. budynki są zlokalizowane przy ul. Ordona 5D, 5E, 5F w Warszawie.

Data podpisania umowy: 17.09.2018
Wartość umowy: 73,39 mln PLN brutto
Termin realizacji: 104 tygodnie od daty przekazania terenu budowy
Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury
Maksymalny okres gwarancji wynosi 15 lat na konstrukcję obiektu
Zabezpieczenie należytego wykonania: 5 % wartości umowy
Kierownik Kontraktu: Piotr Najmark

Kliknij, żeby przeczytać o pierwszym etapie inwestycji

Wybrane realizacje