Infrastrukturalne

Obwodnica Strzyżowa w województwie podkarpackim

Wartość kontraktu: 98 077 960,70 zł brutto

Obwodnica Strzyżowa będzie częścią drogi wojewódzkiej nr 988, a jej przebieg przez obszary zabudowane, rolne oraz tereny nieużytkowane ma skierować ruch tranzytowy poza centrum miasta oraz usprawnić łączność drogową na odcinku Babica – Twierdza. Ponad sześciokilometrowa trasa będzie jednojezdniową drogą klasy G z dwoma pasami ruchu o szerokości 3,5 m każdy.

W ramach umowy przewidziana jest budowa zarówno jednopoziomowych (typu rondo, skanalizowanych lub zwykłych) jak i dwupoziomowych (m.in. w formie wiaduktów) skrzyżowań z drogami i linią kolejową.  Lokalnie w strefie skrzyżowań pojawią się dodatkowe pasy lewoskrętów, włączeń i wyłączeń. W sumie ma powstać około 25 obiektów inżynierskich, w tym: 5 mostów  (3 na Wisłoku i po jednym obiekcie przez: rzekę  Stobnica i potok Różanka), wiadukty drogowe oraz przepusty.

Inwestycja będzie obejmowała również:

  • budowę dróg dojazdowych (serwisowych),
  • zabezpieczenie terenów zagrożonych osuwiskami,
  • budowę chodników w obrębie skrzyżowań i zatok autobusowych oraz przebudowę istniejących,
  • budowę zatok autobusowych,
  • budowę oświetlenia w rejonie skrzyżowań typu rondo i skrzyżowań dwupoziomowych,
  • budowę urządzeń ochrony środowiska, m.in.: ekranów akustycznych, przejść dla zwierząt, urządzeń oczyszczających wody opadowo – roztopowe, zieleni izolacyjnej – w zależności od wskazań decyzji środowiskowej,
  • budowę układu odwodnienia drogi,
  • budowę/przebudowę lub zabezpieczenie wszystkich kolidujących urządzeń infrastruktury zewnętrznej występujących w obszarze inwestycji,
  • wykonanie oznakowania drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Obwodnica Strzyżowa ma powstać do końca października 2019 r.

 

Przedmiot umowy:Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988

Podpisanie umowy: 17.01.2017 r.

Inwestor: Województwo Podkarpackie – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Generalny wykonawca:  Konsorcjum: Mostostal Warszawa (Lider) - Mostostal Kielce (Partner)

Długość odcinka: 6,24 km

Klasa: G

Ilość pasów ruchu: 2

Szerokość pojedynczego pasa: 3,5 m

Liczba obiektów inżynierskich: 25

Wartość kontraktu:98 077 960,70 zł brutto

Województwo: podkarpackie

 

14.05.2018 - Symboliczne wbicie łopaty

14 maja 2018 r. wbito łopatę pod obwodnicę Strzyżowa. W uroczystości uczestniczyli m.in.: marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, senator Alicja Zając, wicewojewoda Lucyna Podhalicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Adam Hamryszczak, wicemarszałek Bogdan Romaniuk, radny województwa Wojciech Zając, burmistrz Strzyżowa Mariusz Kawa, starosta strzyżowski Robert Godek, a także dyrektor obszaru infrastruktury Mostostalu Warszawa Sławomir Barczak.

Wybrane realizacje