Infrastrukturalne

Obwodnica Praszki w ciągu DK45

Wartość kontraktu: 171,5 mln zł brutto
Termin realizacji: 36 miesięcy

20 maja br. Mostostal Warszawa podpisał z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad umowę na zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45. Wartość umowy to 171,5 mln zł.

Nowa trasa, z dala od terenów zabudowanych, zapewni komfort ruchu tranzytowego, tworząc połączenie ponadregionalnej drogi tranzytowej łączącej województwo wielkopolskie, opolskie i śląskie. Realizacja inwestycji umożliwi również skomunikowanie z terenami inwestycyjnymi, wpływając na rozwój aktywacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi krajowej nr 45 oraz w województwie opolskim.

Opis inwestycji
Projektowana obwodnica będzie drogą klasy technicznej GP, będzie to droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu o nośności 11,5 t/oś. W ramach inwestycji powstanie 10 obiektów mostowych oraz cztery ronda. Powstaną także urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowana zostanie infrastruktura techniczna (sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i urządzenia melioracyjne). Długość obwodnicy wyniesie 12,8 km. Realizacja inwestycji planowana jest w formule "zaprojektuj i wybuduj".

Początek przebiegu trasy będzie zlokalizowany w śladzie istniejącej drogi krajowej DK42/45, a następnie ominie miasto Gorzów Śląski od strony zachodniej, natomiast miasto Praszkę od strony wschodniej i zakończy połączeniem z DK45 po północnej stronie miejscowości Kowale.

Szczegóły dot. kontraktu
Wartość umowy: 171,5 mln PLN brutto
Termin realizacji: 36 miesięcy
Maksymalny okres gwarancji: 10 lat
Zabezpieczenie należytego wykonania: 10 % wartości umowy.

Wybrane realizacje