Infrastrukturalne

Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych-Modernizacja drogi K1638 Krośnica-Sromowce Niżne wraz z wykonaniem elementów bezpieczeństwa ruchu i oznakowania odc.drogi K1638 Krośnica-Sromowce Niżne oraz drogi nr K1679 Wygon-Niedzica

Wartość kontraktu: 5,47 mln zł brutto

Realizacja kontraktu w pierwszej kolejności zakłada modernizację drogi Krośnica - Sromowce Niżne, od skrzyżowania na Wygodnie do kładki w Sromowcach Niżnych. Na 6,5 km odcinku przebudujemy skrzyżowanie, wykonamy prace wodnokanalizacyjne, położymy nową nawierzchnię i chodnik oraz stworzymy nowe miejsca postojowe. Następnie na tym oraz kolejnym prawie dwukilometrowym odcinku drogi Wygon – Niedzica wykonamy elementy bezpieczeństwa ruchu wraz z oznakowaniem.

Projekt współfinansowany jest ze środków unijnych, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 oraz przez Powiat Nowotarski.

Termin realizacji inwestycji: 15 października 2012 r.
Data podpisania umowy: 12 października 2011 r.

Szczegółowy zakres prac:

- zabezpieczenie terenu prac budowlanych, oznakowanie ulic na czas budowy
- zabezpieczenie rurami ochronnymi sieci uzbrojenia podziemnego
- przebudowa kanalizacji opadowej w zakresie: wykonanie nowego odcinka kolektora opadowego, wykonania nowych studni rewizyjnych, wykonania studzienek ściekowych z wpustami ulicznymi i przykanalikami, przebudowy i remonty przepustów pod drogą i zjazdami
- przebudowa kanalizacji sanitarnej: wykonania nowej studzienki o425, przebudowy istniejącego przykanalika,
- przebudowa miejsc postojowych w Sromowcach Niżnych,
- ułożenie krawężników, ścieku z betonowej kostki brukowej, betonowych obrzeży chodnikowych, ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych, odcinkowe utwardzenie pobocza kostką brukową,
- lokalne frezowanie nawierzchni bitumicznych i betonowych,
- wykonanie elementów podbudowy pod projektowane nawierzchnie na jezdni, parkingach, chodnikach,
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na jezdni i zatokach postojowych oraz z betonowej kostki brukowej na chodnikach,
- wykonanie umocnienia odsłoniętych zboczy skalnych za pomocą torkretowania i przypory z kamienia łamanego na zaprawie cem-piask.,
- montaż barier ochronnych stalowych,
- wzmocnienie nawierzchni jezdni geosiatką,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

  • Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa SA
  • Wartość kontraktu: 5,47 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2011–2012
  • Kraj: Polska
  • Województwo: małopolskie
Wybrane realizacje