Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Kodeks Postępowania Mostostal Warszawa S.A.

Kodeks Postępowania Mostostalu Warszawa S.A. ma na celu utrwalanie wartości, jakimi powinni kierować się w swoim postępowaniu wszyscy pracownicy spółek Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa, rozumiani również jako współpracownicy działający na podstawie innej umowy niż umowa o pracę, stażyści i wolontariusze. Zadaniem Kodeksu jest ujednolicenie sposobu prowadzenia biznesu, prezentowanego i akceptowanego przez wszystkich pracowników, kierownictwo i zarządy Spółek Grupy Kapitałowej. Celem Kodeksu jest również ukształtowanie podstaw kultury zarządzania zgodnością i etyki w Spółce. Kultura ta określa relację między Pracownikami, zasady współpracy z klientami, dostawcami i partnerami zewnętrznymi oraz relacje z akcjonariuszami, instytucjami publicznymi i prywatnymi, jak również z ogółem społeczeństwa. Kodeks dotyczy całej działalności biznesowej Grupy Kapitałowej, która oparta jest na wartościach wskazywanych jako kluczowe w Grupie Kapitałowej i szczegółowo zaadresowanych w częściach dalszych Kodeksu: uczciwości, prawości, rzetelności, przejrzystości i bezpieczeństwa.

Kodeks Postępowania (665.74 KB)