Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Wieści z budów: S61 Ełk Południe-Wysokie - praca wre!

06 października 2021

Przeczytaj, w jaki sposób przebiegają prace na budowie S61 Ełk Południe-Wysokie.

Inwestycję realizujemy w konsorcjum z Trakcją PRKiI oraz PEUiM Białystok.

Jaki jest stan zaawansowania prac?

Na koniec września wykonaliśmy ponad 55% przypadającego na Mostostal Warszawa zakresu zadania. W tym roboty drogowe 47%, mostowe 65%, branże 56%. W ciągu tylko tego roku zrealizowaliśmy prace o łącznej wartości prawie 135 mln zł netto.

Na zakresie drogowym wykonano:

- odhumusowanie – 637 tyś m2,

- wymianę gruntu – 729 tyś m3,

- wykopy – 563 tyś m3,

- nasypy – 950 tyś m3,

- podbudowy pomocnicza – 158 tyś m2,

- podbudowę zasadnicza – 50 tyś m2.

Stan zaawansowania robót na 13 obiektach mostowych realizowanych przez Mostostal Warszawa wynosi obecnie 65%. Obecnie trwają roboty związane z wykonaniem:

- płyt ustrojów nośnych (zabetonowano 6 z 12 płyt ustrojów nośnych),

- kap chodnikowych,

- montażu konstrukcji stalowej,

- izolacji,

- zasypek.

Nad czym będziemy pracować w najbliższym czasie?

W najbliższym czasie będą wykonywane roboty nawierzchniowe na płytach ustrojów nośnych, montaż barier i kolektorów odwodnienia oraz roboty wykończeniowe. Do końca roku planujemy po wykonaniu próbnych obciążeń dopuszczenie do ruchu 2 wiaduktów drogowych nad trasą główną S-61.

Obecnie w dalszym ciągu prowadzone są prace przy wymianie gruntu, podbudowach z KŁSM oraz jesteśmy na końcowej fazie wznoszenia nasypów. Do końca roku 2021 na całej trasie głównej planujemy ułożyć podbudowę pomocniczą oraz przy sprzyjających warunkach pogodowych do 50% podbudowy zasadniczej.

Prowadzone są również prace w robotach branżowych. Przebudowaliśmy już wszystkie kolizje z infrastrukturą wod-kan oraz elektroenergetyczną i telekomunikacyjną. Łącznie z układem drogowym kolidowało 45 różnych sieci. Jednocześnie realizujemy budowę odwodnienia korpusu drogowego. Układ kanalizacji deszczowej wraz urządzeniami podczyszczającymi i zbiornikami retencyjnymi jest gotowy w 58 %. Ponadto trwają prace przy budowie oświetlenia trasy głównej S61, przyłączy do przepompowni wód deszczowych oraz systemu zarządzania ruchem.

O S61 Ełk Południe-Wysokie

Umowę na zaprojektowanie i budowę S61 na ok. 23 km odcinku Ełk Południe-Wysokie zawarliśmy 19 lipca 2018 r. z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, a także członkami konsorcjum: Trakcją PRKiI oraz PEUiM Białystok. - S61 to inwestycja strategiczna nie tylko dla regionu i całego kraju. Może mieć również duże znaczenie w skali międzynarodowej - mówił podczas podpisania umowy Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu Mostostalu Warszawa.

Budowana droga to fragment największych inwestycji drogowych w Europie: Via Carpatia i Via Baltica. W ramach zadania zostanie wybudowanych ponad 19 km drogi S61 na odcinku węzeł Ełk Południe-węzeł Wysokie oraz fragment drogi S16 o długości 3,425 km. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania drogi ekspresowej. Prace oprócz budowy fragmentów S61 i S16 obejmą m.in. przebudowę istniejących dróg, budowę obiektów inżynieryjnych, infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, łączników, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przejazdów awaryjnych. Ponadto wykonane zostanie odwodnienie, sieć teletechniczna, oświetlenie oraz zostaną zamontowane urządzenia ochrony środowiska. Kliknij, żeby przeczytać więcej o inwestycji.

Autor nagrania: Marcin Kulejewski, MW.