Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 16/2023 - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Warszawa S.A.

05 czerwca 2023

Zarząd Mostostalu Warszawa S.A. ("Spółka") w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 5 czerwca 2023 r.
Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z przewidywanych punktów porządku obrad.
Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nie zostały zgłoszone do protokołu jakiekolwiek sprzeciwy do uchwał.

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 6), 7) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)