Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 33/2021 Zmiana terminu publikacji jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2021 r.

17 wrzesień 2021

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2021 r., których publikacja zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 3/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r. miała nastąpić 30 września 2021 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2021 r. zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 21 września 2021 r.

Podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).