Raport nr 65_Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Pan Arturo Cortés de la Cruz złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Warszawa S.A. ze skutkiem na dzień 30 października 2017 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wróć