Raport nr 52_Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. („Spółka”) po otrzymaniu w dniu dzisiejszym stosownego dokumentu informuje, że w dniu wczorajszym Pan Raimundo Fernández-Cuesta Laborde złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki skuteczną z dniem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mostostal Warszawa S.A. zwołanego na 12 października 2017 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wróć