Raport nr 39_Wezwanie do zapłaty

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. („Spółka"), informuje, iż w dniu wczorajszym Spółka otrzymała wezwanie do zapłaty z dnia 13.12.2016 r. dotyczące żądania zapłaty kary naliczonej przez Energa Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu z tytułu nieosiągnięcia gwarantowanych parametrów technicznych ekologicznego bloku energetycznego opalanego biomasą o mocy 20MWe („Blok") w elektrociepłowni w Elblągu.

Wezwanie wystawione zostało przez Energa Kogeneracja Sp. z o.o. („Energa") i opiewa na kwotę 22.549.052,70 zł.

Spółka stoi na stanowisku, że roszczenie Energa w wysokości 22.549.052,70 zł w związku z nieosiągnięciem gwarantowanych parametrów technicznych Bloku nie istnieje i nie było żadnych podstaw do naliczenia kar umownych z w/w tytułu.

W szczególności Spółka wskazuje, że w jej ocenie, Energa eksploatowała Blok niezgodnie z warunkami Kontaktu i instrukcjami obsługi/eksploatacji, tj. spalała paliwo o parametrach sprzecznych z ustaleniami Kontraktu, a także nie przeprowadziła tzw. pomiarów parametrów gwarantowanych w sposób zgodny z ustalonym w Kontrakcie. 

Wobec powyższego, zdaniem Spółki, wyniki takich pomiarów nie stanowią podstawy do ustalenia, że gwarantowane parametry techniczne Bloku nie zostały osiągnięte. 
Emitent w całości kwestionuje i uznaje za bezzasadne roszczenie zgłoszone przez Energa Kogeneracja Sp. z o.o.

Wróć