Raport nr 24_Powołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2018 z dnia 29 marca 2018 roku oraz raportu bieżącego nr 21/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku informuje, że w dniu 24 kwietnia Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki powołało Pana Javier Serrada Quiza w skład Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. IX kadencji. 

Życiorys nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej:

Pan Javier Serrada Quiza jest absolwentem prawa Uniwersytetu Publicznego Nawarry (który ukończył w 1998 r.). Otrzymał również dyplom Master in Business International w ESIC Business & Marketing School _2000 r._ oraz dyplom Master in Law uniwerystetu Northwestern University z Chicago (2010 r.). Posiada certyfikat Business Administration szkoły IE Business School.
Od 30 listopada 2017 r. Pan Javier Serrada Quiza pełni funkcję Dyrektora ds. Prawnych w Acciona Infraestructuras. Od kwietnia 2016 r. pracował w Nordex jako Zastępca Dyrektora ds. Prawnych (Deputy General Counsel). W 2005 r. dołączył do Grupy Acciona, pracując dla Acciona Windpower, gdzie pełnił funkcję Dyrektora ds. Prawnych. W latach 1999-2005 był starszym prawnikiem w Zubiri & Zudaire, a od 1997 do 1999 r. pracował w Radzie Miejskiej Pampeluny.

Według oświadczenia Pan Javier Serrada Quiza nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej przez Emitenta, a także nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Mostostal Warszawa S.A., jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

W rezultacie powyższej zmiany w skład Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji wchodzą:
1. Francisco Adalberto Claudio Vázquez – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. José Manuel Terceiro Mateos – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Javier Lapastora Turpín – Członek Rady Nadzorczej,
4. Neil Balfour – Członek Rady Nadzorczej,
5. Ernest Podgórski – Członek Rady Nadzorczej,
6. Javier Serrada Quzia – Członek Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 22 i §28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

 

Wróć