Raport nr 16_Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2017

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2017 rok, których publikacja zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 4/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku miała nastąpić 30 kwietnia 2018 roku.

Jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok 2017 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 22 marca 2018 roku.

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wróć