Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 9_Aktualizacja informacji w sprawie terminu realizacji projektu Jaworzno

13 luty 2020

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportów bieżących 56/2019, 60/2019, 64/2019, 5/2020 i 6/2020 informuje, że 12 lutego 2020 r. Spółka powzięła następujące informacje dotyczące umowy na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW ("Blok") na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II – w zakresie kocioł parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna i AKPiA bloku ("Umowa"):
1. Rafako S.A. ("Rafako" lub "Lider") będące liderem konsorcjum (99,99% udziału w konsorcjum), w którym Spółka jest partnerem (0,01% udziału w konsorcjum) ("Konsorcjum") przekazało Spółce informację o tym, że zgodnie z informacjami pozyskanymi od spółki zależnej Rafako, tj. "E003B7 sp. z o.o.", podczas ostatniej fazy testów Bloku nastąpił szereg zdarzeń o charakterze obiektywnym mających wpływ na termin przekazania Bloku spółce Nowe Jaworzno Grupa Tauron Sp. z o.o. ("Zamawiający").
2. Zgodnie z przekazanymi Przez Lidera informacjami, po odłączeniu Bloku, które miało miejsce m.in. z powodu nadzwyczajnych okoliczności pogodowych stwierdzono, że nastąpiło niemożliwe do przewidzenia zdarzenie polegające na uszkodzeniu jednego z elementów kotła.
3. Wg informacji pochodzących od Lidera w chwili obecnej trwają analizy zespołu składającego się z przedstawicieli wykonawcy oraz Zamawiającego; w celu ustalenia zakresu prac i czasu niezbędnego do wymiany uszkodzonych elementów.
4. Niezwłocznie po ustaleniu nowego przewidywanego terminu oddania Bloku Spółka przekaże tę informację w formie raportu bieżącego.