Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 9 Umowa Mostostal Kielce S.A., podmiotu zależnego Mostostal Warszawa S.A., z Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

23 kwiecień 2021

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż 23 kwietnia 2021 r. Mostostal Kielce S.A. ("Wykonawca") – podmiot zależny Spółki (100% udziału w kapitale zakładowym Wykonawcy) podpisał umowę z Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ("Zamawiający") w sprawie realizacji zadania "Rozbiórka i budowa północnego wiaduktu drogowego w ciągu ul. Wojska Polskiego (droga powiatowa nr 3034C) nad Al. Jana Pawła II (droga krajowa nr 5) w trybie zaprojektuj i wybuduj".

- Wartość umowy: 22,37 mln PLN brutto.
- Termin realizacji przedmiotu Umowy: 31.05.2022 r.
- Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 
- Okres gwarancji wynosi 10 lat.
- Zabezpieczenie należytego wykonania: 1,12 mln PLN w formie gwarancji ubezpieczeniowej oraz zabezpieczenia pieniężnego.