Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 8_Zawarcie umowy na realizację obiektów Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych w Krakowie

11 luty 2020

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż 11 lutego 2020 Spółka zawarła z Gminą Miejską Kraków w Krakowie ("Zamawiający") umowę na realizację zadania pn. "Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejących obiektów poprzemysłowych w Krakowie przy ul. Zabłocie 20-22."
• Wartość umowy: 39,25 mln zł brutto.
• Termin realizacji: 30.07.2021.
• Termin płatności: 30 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
• Maksymalny okres rękojmi wynosi 84 mc-e.
• Zabezpieczenie należytego wykonania: 5% wartości wynagrodzenia brutto w formie gwarancji bankowej.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne