Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 8/2022 Szacunkowe wyniki za I kwartał 2022 roku

29 kwiecień 2022

Zarząd Mostostalu Warszawa S.A. ("Spółka") przekazuje szacunkowe wyniki za I kwartał 2022 r.:
Skonsolidowane dane finansowe (dane narastająco za okres od 1 stycznia do 31 marca 2022 r.):
- przychody ze sprzedaży: 301 mln PLN,
- zysk brutto ze sprzedaży: 22 mln PLN,
- zysk netto: 1,6 mln PLN (w tym zysk netto przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej: 0,7 mln PLN oraz zysk netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym: 0,9 mln PLN).
Jednostkowe dane finansowe (dane narastająco za okres od 1 stycznia do 31 marca 2022 r.):
- przychody ze sprzedaży: 188 mln PLN,
- zysk brutto ze sprzedaży: 15 mln PLN,
- zysk netto: 0,15 mln PLN.
Jednocześnie Spółka informuje, że prezentowane dane finansowe mogą się różnić od danych, które będą zaprezentowane przez Spółkę w skonsolidowanym oraz jednostkowym raporcie za I kwartał 2022 r. Prezentowane dane nie podlegają przeglądowi i badaniu przez biegłego rewidenta.