Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 8 Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty

23 kwiecień 2021

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż 23 kwietnia 2021 r. Spółka została powiadomiona przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach ("GDDKIA") o wyborze najkorzystniejszej oferty Konsorcjum w składzie: Mostostal Warszawa S.A. – Lider oraz Acciona Construcción S.A. – Partner (oba podmioty wspólnie "Wykonawca") w postępowaniu pn.: "Budowa obwodnicy Opatowa S74 i DK 9".

Oferta złożona przez Wykonawcę obejmuje:
- Wartość umowy: 403,66 mln PLN brutto.
- Termin realizacji: 36 miesięcy.
- Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury.
- Maksymalny okres gwarancji wynosi 10 lat.
- Zabezpieczenie należytego wykonania: 10 % wartości umowy.

Od decyzji w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty przysługuje odwołanie, które można wnieść w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.