Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 8/2024 - Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 maja 2024 r.

06 maja 2024

Zarząd Mostostalu Warszawa S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 7/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r., informuje o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 maja 2024 r., dokonanej na wniosek akcjonariusza Spółki, Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" z siedzibą w Warszawie, z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Zmiana w porządku obrad polega na wprowadzeniu do porządku nowego punktu „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”. Powyższa zmiana została dokonana na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

 

Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:


1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2023 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2023 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 r.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Mostostalu Warszawa S.A.
6. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2023 r.
8. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej z realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2023.
9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad.

Do niniejszego raportu załączone zostają zaktualizowane projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uwzględniające wniosek akcjonariusza.

 

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.mostostal.waw.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/2024.


Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).