Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 7/2024 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

26 kwietnia 2024

Zarząd Mostostalu Warszawa S.A. ("Spółka") na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 23 maja 2024 r. na godzinę 11.00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2023 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2023 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 r.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Mostostalu Warszawa S.A.
6. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2023 r.
8. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej z realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2023.
9. Zamknięcie obrad.
 


W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości publicznej:
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 maja 2024 r.
2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwały Rady Nadzorczej Mostostalu Warszawa S.A. w sprawach:
-jednostkowego sprawozdania finansowego za 2023 r. i jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r.
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 r. i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2023 r.
- podziału zysku Spółki za 2023 r.
- absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2023 r.
- sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2023 r.
- rozpatrzenia i zaopiniowania spraw będących przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki
- przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za 2023 r.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. z działalności za 2023 r.
5. Sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za rok 2023.
 


Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).