Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 6_Aktualizacja informacji w sprawie terminu realizacji projektu Jaworzno

04 luty 2020

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego 56/2019, 60/2019, 64/2019 oraz 5/2020 informuje, że 4 lutego 2020 r. Spółka powzięła następujące informacje dotyczące umowy na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW ("Blok") na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II – w zakresie kocioł parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna i AKPiA bloku ("Umowa"):

1) Rafako S.A. ("Rafako") będące liderem konsorcjum (99,99% udziału w konsorcjum), w którym Spółka jest partnerem (0,01% udziału w konsorcjum) ("Konsorcjum"), zostało poinformowane przez spółkę zależną Rafako, tj. „E003B7 sp. z o.o.” o tym, że prace związane z realizacją Umowy, których zakończenie było planowane na dzień 4 lutego 2020 r., zostaną przedłużone na skutek okoliczności, za które strony Umowy nie ponoszą odpowiedzialności;
2) w ocenie Rafako, ograniczenie oraz wyłączenie dostępu dla Bloku do sieci na polecenie Okręgowej Dyspozycji Mocy, spowodowało znaczące zaburzenie harmonogramu związanego z dochodzeniem do parametrów umożliwiających przejęcie Bloku do eksploatacji przez Nowe Jaworzno Grupa Tauron Sp. z o.o. ("Zamawiający");
3) Zarząd Rafako polecił spółce zależnej - E003B7 sp. z o.o. niezwłoczną weryfikację harmonogramu uwzględniającego czas niezbędny do usunięcia przeszkód zaistniałych w wyniku wyżej opisanych zdarzeń, przekazanie precyzyjnych szacunków zakończenia testów oraz przewidywanego nowego terminu oddania Bloku do eksploatacji.