Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 63_Zawarcie Umowy zlecenia udzielania gwarancji w ramach limitu

05 grudzień 2019

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną przez drugą stronę Umowę zlecenia udzielenia gwarancji w ramach limitu z AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna ("AXA"). Niniejszym umowa datowana na 29 października została w dniu dzisiejszym zawarta.

Przedmiotem umowy jest udzielanie przez AXA następujących rodzajów gwarancji: zapłaty wadium, zwrotu zaliczki, należytego wykonania umowy, usunięcia wad i usterek i należytego wykonania kontraktu oraz usunięcia wad i usterek.

Maksymalny limit kwotowy wynosi 10 mln zł i obowiązuje w okresie od dnia 29 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Strony ustalają zabezpieczenie roszczeń AXA w stosunku do Zleceniodawcy w postaci: 3 weksli in blanco z wystawienia Zleceniodawcy wraz z deklaracją wekslową.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne