Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 62_Zawarcie umowy na budowę zbiornika w Bazie Paliw w Boronowie oraz zbiorników w Bazie Paliw w Rejowcu

04 grudzień 2019

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 58/2019, informuje, że 4 grudnia 2019 r. Konsorcjum Mostostal Warszawa S.A. ("Lider" - udział w konsorcjum 53%) oraz Mostostal Płock S.A. ("Partner" – udział w konsorcjum 47%) zawarło z PERN S.A. ("Zamawiający") umowę na realizację zadania pn. "MIZW.231.1.2019, którego przedmiotem jest realizacja zadań pod nazwą: Zadanie nr 1 – Budowa zbiornika magazynowego 10 000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie; Zadanie nr 2 – Budowa zbiorników magazynowych 2x32 000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 4 Rejowcu".

• Wartość umowy: 132,50 mln zł netto.
• Termin realizacji: 56 tygodni od daty podpisania umowy.
• Termin płatności: 30 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
• Maksymalny okres gwarancji: wynosi 60 miesięcy.
• Zabezpieczenie należytego wykonania: 10% w formie gwarancji bankowej.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne