Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 61_Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty

29 listopad 2019

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż Spółka 29 listopada 2019 r. została powiadomiona przez zamawiającego Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad oddział w Szczecinie ("GDDKIA") o wyborze oferty Mostostal Warszawa S.A. na realizację zadania pn.: „Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin – Szczecinek odc. w.  Koszalin Zachód (bez węzła) – w. Bobolice. Odcinek 2. węzeł Zegrze Pomorskie  (bez węzła) – węzeł Koszalin Południe (z węzłem)" jako najkorzystniejszej.

 

Oferta złożona przez Mostostal Warszawa S.A. obejmuje:

• Wartość umowy: 478,30 mln PLN brutto.

• Termin realizacji: 36 miesięcy; do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca), do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

• Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury.

• Maksymalny okres gwarancji wynosi 10 lat.

• Zabezpieczenie należytego wykonania: 10 % wartości umowy.

 

Od decyzji w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty przysługuje odwołanie, które można wnieść w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne