Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 60_Powiadomienie o otrzymaniu przez Spółkę aktualizacji informacji dotyczących zmiany postanowień umowy z Nowe Jaworzno Grupa Tauron sp. z o.o. na realizację Projektu Jaworzno

21 listopad 2019
Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego 56/2019 informuje, że 20 listopada 2019 r. po zakończeniu sesji GPW Spółka została powiadomiona przez RAFAKO S.A. lidera konsorcjum (99,99% udziału w konsorcjum), w którym Spółka jest partnerem (0,01% udziału w konsorcjum), że w dalszym ciągu prowadzone są w dobrej wierze uzgodnienia ze spółką Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. dotyczące zmiany treści postanowień umowy z dnia 17 kwietnia 2014 r. na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II – w zakresie: kocioł parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna i AKPiA bloku ("Umowa") oraz, że na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego, Konsorcjum nie identyfikuje ryzyk związanych z osiągnięciem porozumienia oraz zawarciem aneksu do Umowy.

O zawarciu aneksu do Umowy, Spółka poinformuje w odrębny raporcie bieżącym.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne