Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 5_Aktualizacja informacji w sprawie terminu realizacji projektu Jaworzno

31 styczeń 2020

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego 56/2019, 60/2019 oraz 64/2019 informuje, że 31 stycznia 2020 r. Spółka powzięła następujące informacje dotyczące umowy na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW ("Blok") na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II – w zakresie kocioł parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna i AKPiA bloku ("Umowa"):

1) Rafako S.A. ("Rafako") będące liderem konsorcjum (99,99% udziału w konsorcjum), w którym Spółka jest partnerem (0,01% udziału w konsorcjum) ("Konsorcjum"), poinformowało spółkę Nowe Jaworzno Grupa Tauron Sp. z o.o. ("Zamawiający") o tym, że prace związane z realizacją Umowy, których zakończenie było planowane na dzień 31.01.2020 r., zostaną przedłużone do dnia 4 lutego 2020 r.;
2) W ocenie Rafako, będącego lider Konsorcjum, przesunięcie terminu realizacji Umowy wynika z przyczyn obiektywnych, za które wg oceny spółki zależnej Rafako odpowiedzialnej za realizację Umowy (E003B7 Sp. z o.o.) spółka ta nie ponosi odpowiedzialności;
3) Zamawiający, uwzględniając dotychczasowy przebieg testów technicznych i ruchu próbnego przedmiotu Umowy ocenia, że oddanie Bloku do eksploatacji powinno nastąpić do 15 lutego 2020 r.

Spółka będzie na bieżąco informowała o istotnych okolicznościach związanych z realizacją Umowy.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne