Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 58_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

22 październik 2019

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, że 22 października br. Spółka otrzymała zawiadomienie o wyborze przez PERN S.A. ("Zamawiający") oferty Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A. ("Lider" – udział w konsorcjum 53%) oraz Mostostal Płock S.A. ("Partner" – udział w konsorcjum 47%) jako najkorzystniejszej w postępowaniu o znaku "MIZW.231.1.2019, którego przedmiotem jest realizacja zadań pod nazwą: Zadanie nr 1 – Budowa zbiornika magazynowego 10 000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie; Zadanie nr 2 – Budowa zbiorników magazynowych 2x32 000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 4 Rejowcu".

Oferta złożona przez Konsorcjum obejmuje:

• Wartość umowy: 132,50 mln zł netto.
• Termin realizacji: 56 tygodni od daty podpisania umowy.
• Termin płatności: 30 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
• Maksymalny okres gwarancji: wynosi 60 miesięcy.
• Zabezpieczenie należytego wykonania: 10% w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej.

Zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie, o czym Spółka poinformuje oddzielnym raportem.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne