Raport 57_Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 6 listopada 2018r. zawarł z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawa - Dzielnica Wilanów („Zamawiający”) umowę wraz aneksem na realizację zadania pn.: "Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj budynku Szkoły Podstawowej w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy wraz z niezbędną infrastrukturą".
Wartość umowy: 59,09 mln PLN brutto.
Termin realizacji: do 30 września 2020r.
Termin płatności: do 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, z zastrzeżeniem, że termin płatności faktury końcowej nastąpi w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury końcowej.
Okres gwarancji wynosi 84 miesiące (rękojmi 60 miesięcy).
Zabezpieczenie należytego wykonania: gwarancja bankowa w wysokości 10% wynagrodzenia umownego tj. 5,9 mln PLN brutto.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Wróć