Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 57_Otrzymanie pozwu złożonego przez Gamma Inwestycje S.A.

18 październik 2019
Zarząd Mostostal Warszawa S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o pozwie datowanym 28 grudnia 2018 roku złożonym przeciwko Spółce przez Gamma Inwestycje S.A. („Gamma Inwestycje”, „Powód”; dawniej: Gamma Inwestycje Sp. z o.o., a wcześniej Zielona Italia Sp. z o.o.). Sprawa toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt XX GC 1246/18.
W otrzymanym pozwie Gamma Inwestycje występuje o zasądzenie kwoty 40,48 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi z tytułu odstąpienia w części od umowy łączącej go ze Spółką.
Spółka kwestionuje roszczenia zgłaszane przez Powoda w całości, tj. zarówno co do zasady, jak i co do wysokości i analizuje czy są one powtórzone względem postępowań już się toczących.
Spółka informuje także, iż podjęła działania zmierzające do zakwestionowania roszczeń wskazanych w pozwie.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne