Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 56_Powiadomienie o otrzymaniu przez Spółkę informacji dotyczących zmiany postanowień umowy z Nowe Jaworzno Grupa Tauron sp. z o.o. na realizację Projektu Jaworzno

17 październik 2019

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. („Spółka”) informuje, że 17 października Spółka jako partner konsorcjum (0,01% udziału w konsorcjum), którego liderem jest RAFAKO S.A („RAFAKO” – 99,99% udziału w konsorcjum) z siedzibą w Raciborzu  została powiadomiona przez RAFAKO o zakończeniu uzgodnień między konsorcjum a Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp z o.o. z siedzibą w Jaworznie w sprawie zmiany treści postanowień Umowy z dnia 17 kwietnia 2014 r. na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II – w zakresie kocioł parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna i AKPiA bloku („Umowa”)(Raport bieżący 14/2014).
 
W wyniku negocjacji uzgodniono, że w ramach Umowy zostaną wykonane dodatkowe zadania, m.in. zostanie dostarczona dodatkowa warstwa katalizatora i instalacji dozowania addytywu do instalacji odsiarczania spalin w celu redukcji emisji rtęci oraz zostanie zwiększone pole paliwowe, umożliwiające spalanie szerszego asortymentu węgli.
 
Strony ustaliły, że wartość netto Umowy zostanie powiększona o 52,31 mln zł, a termin na podpisanie protokołu Przekazania Bloku do Eksploatacji nastąpi najpóźniej do 69 miesięcy i 15 dni licząc od daty zawarcia Umowy, nie później jednak niż do dnia 31.01.2020 r. Wprowadzenie zmian do Umowy objętych negocjacjami wymaga uprzedniego uzyskania stosownych zgód korporacyjnych. Informację o zawarciu aneksu do Umowy Spółka przekaże w odrębnym raporcie bieżącym.
 
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne