Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 55_Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki

17 październik 2019
Zarząd Mostostal Warszawa S.A. („Spółka”) informuje, że powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 16 października 2019 r. o zmianie Statutu Spółki, przyjętą uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”) w dniu 29 sierpnia 2019 r. zmieniającą brzmienie § 19 Statutu Spółki.
W wyniku podjętej uchwały NWZ § 19  Statutu otrzymał następujące brzmienie:
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz spraw wymienionych w przepisach prawa oraz postanowieniach zawartych w pozostałych paragrafach Statutu należy w szczególności:
1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2) Podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
3) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
4) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,
6) Określenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,
7) Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
8) Zmiana Statutu Spółki,
9) Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
10) Emisja obligacji, obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
11) Podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji Spółki,
12) Określanie warunków nabywania, umarzania i zbywania akcji własnych Spółki,
13) Podejmowanie uchwał o połączeniu, podziale lub likwidacji Spółki,
14) Tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych,
15) Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
16) Ustalanie zasad wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
17) Podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
18) Inne sprawy należące do kompetencji Walnego Zgromadzenia, wniesione do porządku obrad.
Na podstawie uchwały nr 4 NWZ jednolity tekst Statutu został przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej i stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
§ 5 pkt 1 oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).