Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 55 Zawarcie umowy na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego

23 grudzień 2020

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż 23 grudnia 2020 r. Spółka zawarła z VANTAGE DEVELOPMENT S.A. ("Zamawiający") umowę na realizację zadania pn.: "Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 5/7, AM – 12, obręb 0006 Żegrze przy ul. Wagrowskiej w Poznaniu". 
  
• Wartość umowy: 47,60 mln zł netto.

• Termin realizacji: do 18 m-cy od daty przekazania placu budowy.

• Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

• Maksymalny okres gwarancji na konstrukcję budynku wynosi 20 lat.

• Zabezpieczenie należytego wykonania: 10% wartości wynagrodzenia netto w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.