Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 53_Zawarcie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego na zaprojektowanie i wybudowanie siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

04 październik 2019

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż 4 października Spółka zawarła z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego ("Zamawiający") umowę na wykonanie zadania pn. "Wykonanie usług architektonicznych i inżynieryjnych w zakresie projektowania oraz robót budowlanych dla zadania Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie".

Główne postanowienia umowy:
• Wartość umowy: 199,90 mln zł brutto.
• Termin realizacji: 33 miesiące od daty podpisania umowy.
• Termin płatności: 30 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
• Maksymalny okres gwarancji wynosi 72 miesiące.
• Zabezpieczenie należytego wykonania: 5% wartości umowy brutto w formie gwarancji bankowej.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne