Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 52_Oddanie bloku energetycznego o mocy 910MW w Jaworznie do eksploatacji oraz zawarcie ugody i aneksu nr 9 do umowy z Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o.

13 listopad 2020

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Emitent") w nawiązaniu do raportów bieżących 56/2019, 60/2019, 64/2019, 5/2020, 6/2020, 9/2020, 13/2020, 23/2020 oraz 30/2020 informuje, że 13 listopada 2020 r. Emitent powziął od Rafako S.A. ("Rafako" lub "Lider") będącego liderem konsorcjum (99,99% udziału w konsorcjum), w którym Spółka jest partnerem (0,01% udziału w konsorcjum) ("Konsorcjum") informacje dotyczące umowy na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II – w zakresie kocioł parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna i AKPiA bloku ("Blok", "Kontrakt"), o następującej treści:
W nawiązaniu do raportu bieżącego, w którym Lider poinformował, że wraz z Zamawiającym - Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. („Zamawiający”, „NJGT”) uregulują wzajemne relacje i rozliczenia w porozumieniu odrębnym od aneksu nr 8, Zarząd Lidera poinformował, że 13 listopada 2020 r. w wyniku zakończenia Ruchu Próbnego, który potwierdził spełnienie przez Blok wymagań Kontraktowych Strony dokonały Odbioru Bloku, który został przekazany do eksploatacji. Jednostka pracuje w krajowym systemie elektroenergetycznym.

Ponadto, Zamawiający, E003B7 sp. z o.o. (spółka w 100 proc. kontrolowana przez Lidera) oraz Lider działając za zgodą nadzorcy układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym Lidera podpisali ugodę („Ugoda”), która jest wynikiem mediacji prowadzonych przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP i która reguluje w szczególności następujące kwestie:

1. Strony, tj. Lider i Zamawiający, zrzekły się wzajemnych ekwiwalentnych roszczeń wynikających z realizacji Kontraktu, które powstały do dnia zawarcia Ugody, z wyjątkiem roszczeń Lidera za prace wykonane zgodnie z Kontraktem oraz roszczeń NJGT z tytułu rękojmi bądź gwarancji i roszczeń regresowych wobec Lidera z tytułu zapłaty roszczeń dalszych podwykonawców. 2. Lider wydłuży gwarancję techniczną na część wysokociśnieniową kotła o 6 miesięcy (do 36 miesięcy) oraz udzieli praw do korzystania z programów komputerowych (licencji), które nie są objęte Kontraktem. Jednocześnie Rafako zrealizuje dodatkowe świadczenia, w tym wykona prace optymalizujące funkcjonowanie Bloku, których efektem będzie między innymi zmniejszenie minimum technicznego Bloku z 40 proc. do 37 proc. Wejście w życie Ugody nastąpi po spełnieniu warunków zawieszających, wśród których kluczowymi są: 1. podpisanie przez Rafako oraz Zamawiającego protokołu przejęcia bloku w Elektrowni Jaworzno do eksploatacji do 15 listopada 2020 r. - (warunek został spełniony),

2. przedstawienie przez Lidera porozumienia w formie promesy z instytucjami finansowymi, tj. Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A., mBank S.A., Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotyczącego sposobu pozyskania środków finansowych, które są niezbędne do zakończenia należytej realizacji Kontraktu - (warunek został spełniony).

Ugoda zostanie skierowana do właściwego sądu powszechnego z wnioskiem o jej zatwierdzenie przez sąd. Po prawomocnym zatwierdzeniu przez sąd, ugoda uzyska moc prawną ugody sądowej. Dodatkowo, Zamawiający i Lider 13 listopada 2020 r. zawarli za zgodą nadzorcy układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym Rafako aneks nr 9 do Kontraktu, który sankcjonuje określone Ugodą uzgodnienia Stron w zakresie dodatkowych świadczeń niepieniężnych Lidera, w tym m.in. terminy ich wykonania oraz powiązane z nimi terminy płatności. Wynagrodzenie Rafako wynikające z podpisanego Kontraktu oraz zawartych do niego aneksów wyniesie łącznie 4,6 mld zł i zabezpieczy pod względem finansowym należytą realizację Kontraktu.