Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 52_Zawarcie umowy na budowę zespołu dwóch budynków przeznaczonych pod usługi ochrony zdrowia.

24 wrzesień 2019

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż 24 września 2019 r. Spółka zawarła z Orpea Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie umowę na realizację zespołu dwóch budynków przeznaczonych pod usługi ochrony zdrowia tj. szpital rehabilitacyjny oraz usługi zakwaterowania dla osób starszych z opieką lekarską i pielęgniarską na dz. ew. nr 70, 79, części dz. ew. nr 10/7 z obrębu 3-11-57, ul. Mrówcza 124, Dzielnica Wawer, m.st. Warszawa.

Główne postanowienia umowy:
• Wartość umowy: 38,97 mln zł netto.
• Termin realizacji: 17,5 miesiąca.
• Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury.
• Maksymalny okres gwarancji wynosi 10 lat.
• Zabezpieczenie należytego wykonania: 10 % wartości netto umowy wniesione w formie gwarancji bankowej.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne