Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 4_Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

28 styczeń 2020
Zarząd Mostostal Warszawa S.A. podaje do wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku:
Raporty kwartalne i skonsolidowane raporty kwartalne (SA-Q i QS):
I kwartał: 29.05.2020 r.
III kwartał: 27.11.2020 r.
Raport półroczny i skonsolidowany raport półroczny (SA-P i PS):
30.09.2020 r.
Raporty roczne za 2019 r. (SA-R i RS):
30.04.2020  r.
Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2019 r. i drugi kwartał 2020 r. zgodnie z § 79 ust. 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Podstawa prawna
§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.