Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 49_Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

05 listopad 2020

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, że w 5 listopada 2020 r. Spółka otrzymała informację o rezygnacji Pana José David Márquez Arcos z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień obycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki.


Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe oraz § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).