Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 44_Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Warszawa

29 sierpień 2019

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 sierpnia 2019 roku.

Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu do uchwał.

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 punkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).